KM-banner1.jpg
KM-banner10.jpg
KM-banner11.jpg
KM-banner12.jpg
KM-banner13.jpg
KM-banner14.jpg
KM-banner15.jpg
KM-banner16.jpg
KM-banner25.jpg
KM-banner24.jpg
KM-banner23.jpg
KM-banner22.jpg
KM-banner21.jpg
KM-banner20.jpg
KM-banner2.jpg
KM-banner19.jpg
KM-banner18.jpg
KM-banner17.jpg
KM-banner26.jpg
KM-banner27.jpg
KM-banner28.jpg
KM-banner29.jpg
KM-banner3.jpg
KM-banner30.jpg
KM-banner31.jpg
KM-banner4.jpg
KM-banner5.jpg
KM-banner6.jpg
KM-banner9.jpg
KM-banner8.jpg
KM-banner7.jpg
Shadow
法會多瑪製作剪影

法會多瑪製作剪影

地點:菩提迦耶 祈願會場

時間:202014 – 30

 

祈願法會中精緻莊嚴的多瑪(酥油雕塑),是壇城上不可或缺的供品。每年在法會開始之前,多瑪組的僧眾和尼眾會提早抵達,以便展開長達近一個月的多瑪製作。

今年多瑪組由14位尼眾和53位僧眾組成,其中有資深的高手,也有剛入門的新手。往年,對於技巧複雜的多瑪雕塑,尤其是佛的塑像,只有資深的成員才有資格進行製作,初入門的新手主要製作的是一些周邊的簡易裝飾,例如花草樹木、八吉祥圖、六字大明咒等。然而,今年在儀軌師歐瑟(Chöpon Ösel)的建議下,為了提升新手成員的功力,這次所有的佛像都由新手製作,資深成員如儀軌師索南仁謙(Sonam Rinchen)和儀軌師噶瑪桑滇(Karma Samten)等則從旁給予鼓勵和指導。從多瑪組完成的作品來看,這項變革的結果圓滿成功。